Açıköğretim’de yeni dönem başlıyor

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğine göre, lisans programlarında birinci  yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan, ikinci yarıyıldan  ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan, üçüncü yarıyıldan ders alan  öğrenciler yedinci yarıyıldan ve dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler sekizinci yarıyıldan ders alamayacak.

Sınavlar çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve  eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek.

En fazla üç dersten başarız olana sınav girme hakkı

Dersin özelliğine göre ara sınav, yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje  ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilecek. Sadece dönem sonu  sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınav yapılacak.

Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu  oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

En fazla üç dersten başarısız olan ve senato tarafından belirlenen  Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve  esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu  sınavlarından sonra bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilecek.

“3 iş günü şartı”

Yönetmelikle, öğrencilerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına  itiraz süreleri de “5 iş günü”nden “3 iş günü”ne çekildi. Buna göre öğrenciler,  sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına, sınav sonuçlarının ilan  edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde de sınav sonuçlarına itiraz  edebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 genel  not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılacak.

Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, akademik yetersizlik  uyarısı aldığı dönemden itibaren “CC” harf notunun altında harf notu aldığı  derslerden istediklerini tekrar ederek veya daha önceden almadığı yeni dersleri  alarak genel not ortalamasını en az 2,00’a yükseltirse akademik yetersizlik  uyarısı kalkacak. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 kredilik  ders alabilecek.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin  daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için “MU” harf  notu verilecek. Öğrencinin ön lisans mezuniyetine ait genel not ortalaması, “Not  Durum Belgesi”ne işlenecek.

Öğrencinin lisans eğitimindeki genel not ortalaması, ön lisans  programındaki genel not ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler  üzerinden hesaplanacak.

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine  göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer  işlemlerinde, daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi 1, 2, Türk Dili 1, 2 ile yabancı dil 1 ve 2 dersleri için “MU” harf notu  verilecek ve bu notlar “Not Durum Belgesi”nde “MU” harf notu ile gösterilecek. Bu  derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere kayıt  tarihleri arasında yapılacak.